Начало / Аз детето / 0 - 3 години / Значение на семейството за малкото дете
В семейството детето получава първите си познания за околния свят
В семейството детето получава първите си познания за околния свят

Значение на семейството за малкото дете


Детето се ражда и живее в човешка среда, служи си с предмети, създадени от човека, усвоява определен начин на взаимоотношения. Според съвременната научна психология, развитието на детето всъщност е процес на овладяване на човешкия опит под непосредствено ръководство на възрастните около него. Първото нещо, с което детето влиза в контакт след като се роди, са неговите най-близки – семейството.

Семейството е най-близката социална среда, в която се отглежда и развива детето. В условията на семейството се поставя началото на формирането и развитието на детската психика. Семейството осъществява първите целенасочени въздействия върху хода на това развитие. От основите в психическото развитие на детето, които полага семейството, до голяма степен се определят неговите насоки и особености през следващите периоди когато активно се намесват детската градина и училището.

Социалната среда не бива да се разглежда като механичен фактор в детското развитие. За да може тя да изпълни своите формиращи и развиващи функции е необходимо детето да влезе в активно взаимодействие с нея. А за да стане това е необходимо родителите и семейството да осигурят необходимите условия .

Защо е така и каква всъщност е ролята на родителите?

В семейството детето получава първите си познания за околния свят, опознава предметите, научава се да си служи с тях. Родителите са тези, които трябва да му осигурят възможност да ги възприеме добре. Много е важно това да става с участието на повече сетивни органи – то да види, да пипне, да вкуси и т.н.. Такъв е основният път за усъвършенстване на сетивното възприемане на света, за обогатяване на сетивния опит на детето, за развитието на неговата сензорна култура. Богатството на сетивния опит е необходимо условие за развитието на по-сложни форми на познавателната дейност- възприятие, представи, въображение, мислене.

В много семейства необходимостта от грижи за обогатяване на сетивния опит на децата се подценява. Много предмети/ дори играчки/ са недостъпни за децата – служат за украшения.

Грижата за обогатяване на сетивния опит е неразривно свързана с възможността на детето да действа с предметите. В процеса на действието с тях детето допълва и осмисля знанията си, развива редица други качества като съобразителност, бързина, сръчност и др.

Родителите са тези, които трябва да насочват детето при възприемането и действието с предметите като показват или задават въпроси. По този начин стимулират познавателната активност на детето и подпомагат развитието на неговата любознателност.

Много често родителите, отдадени на ежедневните си служебни и домакински задължения, пренебрегват едно от най-важните  условия за превръщането на семейството в активен фактор на психическото развитие на детето – общуването.

За детето общуването е източник на знания и опит. Чрез него то влиза в контакт с непосредствената социална среда и усвоява определен начин на поведение и отношение към другите, а възрастните от своя страна могат по-добре да му влияят чрез своя пример, своите знания и отношение към околната среда.

Родителите трябва да осигуряват възможност за общуване с децата си когато вършат нещо заедно с тях и при разговори с тях по различни поводи. Необходимо е  търпеливо да изслушват детето и да отговорят максимално старателно на зададените въпроси.

Общуването играе огромна роля и при развитието на речта на детето. Чрез него то има възможност да възприема речта на възрастните  и по този начин да обогатява своя речник, да осмисля думите, да усъвършенства звукопроизношението и изразните средства на своята реч.Това са изключително важни моменти от цялостното психическо развитие на личността му, които възрастните не винаги оценяват и използват правилно.

Изхождайки от разбирането за изключително голямата роля на детските игри в живота на детето, семейството трябва да полага системни  грижи  за създаване на благоприятни условия за игра на децата. Добре е възрастните да се включват в детските игри, за да съдействат за обогатяване на тяхното съдържание и емоционален ефект.

Пълноценното психическо развитие на децата зависи до голяма степен от грижите за психическото им здраве. У децата през последните години все по- често и повече се наблюдават прояви на нервност. Такива деца трудно се поддават на възпитателно въздействие и често изостават в общото си психическо развитие. У тях се формират често отрицателни психически качества. Едва ли има родители, които да са спокойни ако тяхното дете проявява отклонение от нормалното психическо развитие, но въпреки това често родителите подценяват необходимостта от системни грижи за психическото здраве на децата си. Казва се просто: „ Днешните деца са много нервни.” и с това отговорността се прехвърля просто на времето, в което живеем. Да не забравяме, че всъщност ние сме тези, които сме в това време и отговорността е наша.

Важно условие за пълноценно нервно-психическо развитие на детето е дневният режим. Неспазването на дневен режим, подходящ за възрастта на детето го прави нервно и влияе на неговата психика. В режима на детето  трябва да има определено достатъчно време за сън и за игри. Сънят осигурява ритмично разтоварване и възстановяване на детската нервна система, привежда я в състояние на готовност за активна дейност. Родителите не бива да лишават децата си от достатъчно време за сън на открито за сметка на свои развлечения.

Семейството е основна среда, в която започва и протича голяма част от нервно-психическото развитие на детската личност. Затова семейството правилно трябва да оцени своя дял и отговорност за качеството в протичането на този процес и неговите резултати. Семейството е и ще остане завинаги в основата на възпитанието на детето като личност.

Прочетете също

Да не забравяме, че всяка болест се лекува добре тогава, когато лечението се започне навреме

Защо децата толкова често боледуват

Честите заболявания на децата докато са малки костват много безсънни нощи на много родители, но проблема е, че в много случаи те не са наясно за най-важните причини, които са в основата на тази заболеваемост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Real Time Web Analytics